รับรองเอกสารกระทรวง รังรองเอกสารที่กงสุล

แปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอสการราชการ รับรองเอกสารขอวีซ่า

ทีมแปลคุณภาพ คำนวนตามจริง ราคาแปลเหมาะสม มีตราประทับรับรองคำแปล

บริษัทแปลเอกสาร เดินเรื่องรับรองกระทรวง
รับรองเอกสารที่สถานฑูต รับรองเอกสาร

รับรองเอกสาร - กระทรวงการต่างประเทศ

การรับรองเอกสารแปล โดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รับรองเอกสาร  เป็นการตรวจรับรองเอกสาร พร้อมประทับตราจากนายทะเบียน (Notary Public) หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่นักการทูต หรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ (Competent Authority) เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง สามารถใช้ได้ ตรงตามต้นฉบับ เป็นต้น

เอกสารที่สามารถนำไปรับรองได้ เช่น สูติบัตร มรณบัตร หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองโสด หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และเอกสารที่หน่วยงานราชการต่างๆออกให้

ขั้นตอนการ รับรองเอกสาร มีดังต่อไปนี้

1. จัดเอกสารที่แปลเป็นภาษาไทย-อังกฤษ แนบชุดคู่กับต้นฉบับ

2. นำไปรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

3. ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ชุดละ 400 บาท (รับรองฉบับแปล และรับรองสำเนา) 

4. รอรับเอกสารคืน 3 วันทำการ (หากฝากศูนย์แปลดำเนินการให้ ชำระค่า Service เพิ่ม 800-1000 บาท)

ท่านต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการแปล (เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในขั้นตอนการรับรอง และเจ้าหน้าที่จะคืนให้)

2. สำเนาเอกสารที่จะให้แปลอย่างละชุด โดยไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

4. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อดูชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ

5.หนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ทางบริษัทแปลดำเนินการแทนท่าน

ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะให้ศูนย์แปลเดินเรื่องรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศ สามารถ download หนังสือมอบอำนาจเพื่อเดินเรื่องรับรองเอกสารได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ หรือ หากต้องการไฟล์ประเภท Word ทางเรายินดีส่งเอกสารให้ทางอีเมลค่ะ เพื่อสะดวกต่อการกรอกเอกสารในรูปแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์