bulletรับแปลเอกสาร
bulletรับแปลภาษา
bulletรับแปลเอกสารวิชาการ
bulletรับแปลงานวิจัย
bulletรับแปลเอกสารกฏหมาย
bulletรับแปลเอกสารราชการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลเว็บไซต์
bulletรับแปลโฆษณา
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับตรวจแก้งาน
bulletรับแปลซับไตเติ้ล
bulletบริการถอดเทปไฟล์เสียง
bulletรับรองที่กรมการกงสุล
bulletรับรองโดยทนายความ
bulletรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญของศาล
bulletแปลภาษา AEC
bulletสมรสกับชาวต่างชาติ
bulletบริการสอนภาษาไทย
bulletบริการล่าม
bulletประวัติ GDM
bulletผลงานแปลเอกสาร
bulletติดต่อเรา
bulletแผนที่และการเดินทาง
bulletรับรองเอกสาร
bulletบทความโดย GDMTRANSLATION
รับรองเอกสาร

รับแปลเอกสารราชการ รับรองเอกสาร รับรองโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม รับรองเอกสารโดยทนายความ 

ศูนย์แปลเอกสาร แปลภาษานานาชาติ GDM TRANSLATION

 "Experience the Professional"

โทร: 081-625-2552 หรือ gdmtranslation@gmail.com

 

ติดต่อได้ที่ 081-625-2552 หรือ gdmtranslation@gmail.com 

การรับรองเอกสารแปล โดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รับรองเอกสาร  เป็นการตรวจรับรองเอกสาร พร้อมประทับตราจากนายทะเบียน (Notary Public) หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่นักการทูต หรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ (Competent Authority) เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง สามารถใช้ได้ ตรงตามต้นฉบับ เป็นต้น

 

เอกสารที่สามารถนำไปรับรองได้ เช่น สูติบัตร มรณบัตร หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองโสด หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และเอกสารที่หน่วยงานราชการต่างๆออกให้

ขั้นตอนการ รับรองเอกสาร มีดังต่อไปนี้

1. จัดเอกสารที่แปลเป็นภาษาไทย-อังกฤษ แนบชุดคู่กับต้นฉบับ

2. นำไปรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

3. ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ชุดละ 400 บาท (รับรองฉบับแปล และรับรองสำเนา)

4. รอรับเอกสารคืน 3 วันทำการ

ท่านต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการแปล (เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในขั้นตอนการรับรอง และเจ้าหน้าที่จะคืนให้)

2. สำเนาเอกสารที่จะให้แปลอย่างละชุด โดยไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อดูชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ การขอรับรองเอกสาร จากกงสุล

การรับรองคำแปล คือ คำแปลของเอกสารภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ /หรือภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย และ /หรือ ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าของภาษา เป็นผู้แปลภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย และรับรองคำแปลนั้นทั้งนี้ กระทรวงฯ จะรับรองคำแปลเฉพาะที่แปลจากเอกสารต้นฉบับที่ทางการไทย หรือ ทางการต่างประเทศออกให้ หรือ รับรองให้เท่านั้น นอกจากนี้การแปล ควรจะต้องให้คงรูปแบบให้มากที่สุด ครบถ้วน และถูกต้องในรายละเอียด รวมทั้งขอให้ผู้แปลลงนามรับรอง “คำแปลถูกต้อง” และพิมพ์ชื่อสกุลอย่างชัดเจน โดยควรให้นักแปลอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นผู้แปลเพื่อความถูกต้อง และ ไม่ถูกปฏิเสธเมื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

การรับรองสำเนาถูกต้อง (CERTIFIED TRUE COPY) กระทรวงฯ จะรับรองเฉพาะเอกสารที่ทางราชการไทยออกให้เท่านั้น ส่วนการยื่นเรื่องให้รับรองต้องมีเอกสารต้นฉบับ พร้อมถ่ายสำเนาอีก 1 ชุด หากต้องมากกว่า 1 ชุด ก็สามารถกระทำได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม

รับรองเอกสารราชการ เอกสารทางราชการ สามารถรับรองได้ โดยเตรียม เอกสารตัวจริง สำเนา 1 ชุด พร้อมทั้งเอกสารแปล มายื่นคำร้อง

การรับรองลายมือชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามเอกสารต้องมีเอกสารต้นฉบับ ส่วนการรับรองลายมือชื่อบุคคล ในฐานะเจ้าของเอกสาร และ / หรือในฐานะผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล จะต้องเตรียมเอกสารมาเอง และต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ถ้าเป็นบริษัท ต้องนำหนังสือรับรอง และตราประทับไปด้วย


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเอกสารราชการ

การ รับรองเอกสาร คือการที่คุณส่งเอกสารมาให้กับ ศูนย์แปลภาษา ทำการแปล และ รับรองเอกสาร โดย ทาง ศูนย์แปลภาษา จะเซ็นรับรองให้ ว่าทางศูนย์เป็นผู้แปล และจะมีการประทับตราของบริษัท เพื่อรับรองว่าทางบริษัทของเรา เป็นผู้ แปลเอกสาร สำคัญนี้ให้กับคุณ

หากยังมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเราได้ค่ะ เรายินดีให้บริการ และให้ความรู้กับทุกท่าน

รายละเอียดของการรับรองเอกสารแต่ละประเภทมีดังนี้


1. การรับรองคำแปล

1.1 การรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ ได้แก่

- เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ

- เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหนังสือรับรอง (ความเป็นโสด) ที่อำเภอออกให้ ฯลฯ (ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัวเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานของทางราชการ ท่านที่สามารถแปลได้ด้วยตนเอง ขอรับแบบฟอร์มคำแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

- เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการตรวจสอบบัญชี งบดุล ใบเสร็จการชำระภาษี ฯลฯ 

- เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของเอกชนต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน หรือมิเช่นนั้น สถาบันการศึกษาดังกล่าวต้องจัดส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามมาให้กรมการกงสุล กองสัญชาติและนิติกรณ์ ทราบเป็นการล่วงหน้า หากเป็นการรับรองสำเนาเอกสารการศึกษา จะต้องให้สถาบันการศึกษารับรองในสำเนานั้นเสียก่อน

- เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฯลฯ

1.2 การรับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย ได้แก่

- เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ


2. การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร ได้แก่

2.1 เอกสารทางการค้า เช่น ใบกำกับราคาสินค้า (invoice) ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Orgin -C/O)ฯลฯ ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือหอการค้าไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อน

2.2 เอกสารทางการเงิน เช่น หนังสือรับรองการเงินที่ออกโดยธนาคารและลงนามโดยผู้มีอำนาจของธนาคารที่ออกเอกสารนั้น

2.3 หนังสือมอบอำนาจ (ในนามบริษัท) ผู้มอบอำนาจต้องเป็นกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามตามที่ระบุในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ และต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่

2.4 หนังสือมอบอำนาจ (ส่วนบุคคล) ผู้มอบอำนาจต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่

2.5 หนังสือรับรองอื่น ๆ อาทิ หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์สินค้า และหนังสือรับรองความประพฤติ ต้องเป็นเอกสารซึ่งออกหรือผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับใบตรวจโรคหรือใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มี ตัวอย่างลายมือชื่อให้กองสัญชาติฯ ตรวจสอบ ต้องนำเอกสารดังกล่าวไปให้แพทยสภารับรองก่อน


3. การรับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้

- เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ

- เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรสใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ

- เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ

- เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ

 

หาที่แปลเอกสาร ติดต่อแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร