ReadyPlanet.com
dot
รับแปลเอกสาร
รับแปลภาษา
รับแปลเอกสารวิชาการ
รับแปลงานวิจัย
dot
Newsletter

dot
bulletรับรองเอกสาร
bulletบทความโดย GDMTRANSLATION
บริการของ GDM

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลบทความ รับแปลงาน รับแปลเอกสารด่วน

ศูนย์แปลเอกสาร แปลภาษานานาชาติ แปลเอกสารด่วน 

GDM TRANSLATION หรือ GRAND MERCANTILE TRANSLATION

  ราคาแปลเอกสารยุติธรรม คำนวนตามจริง ราคาแปลเหมาะสม งานคุณภาพ

 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแป

  โทร 081-625-2552 หรือ gdmtranslation@gmail.com 

Fax: 02-115-5898 

Line: @gdmtranslation (มี @ ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือกดปุ่มเพิ่มเพื่อน บริษัทแปลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 

 เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษานานาชาติ ศูนย์แปลภาษา 081-625-2552รับแปลเอกสาร รับรองเอกสาร ศูนย์แปลเอกสาร 081-625-2552รับพิมพ์งาน รับตรวจแก้ไวยากรณ์ ล่ามแปลภาษา

ริการทั้งหมดของ GDM

ศูนย์แปลเอกสาร GDM TRANSLATION เป็นศูนย์บริการงานด้านภาษาแบบครบวงจร เรามีทีมงานนักแปล บุคลากรล่าม คุณครู และผู้ชำนาญงานทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ในงานด้านภาษา ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจในความถูกต้องของสำนวน ความหมาย รวมไปถึงการเลือกใช้คำได้ถูกต้องเพื่อบรรลุงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ศูนย์แปลภาษานานาชาติ GDM TRANSLATION มีประสบการณ์งานแปลและให้บริการงานแปลในทุกสาขาธุรกิจ นอกจากนั้น เรายังให้บริการแปลเอกสารราชการต่าง ๆ เรามีทีมงานที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการแปลแต่ละสาขาธุรกิจโดยตรง 

ล่ามแปลภาษา ล่ามเฉพาะทาง ครูสอนภาษา 081-625-2552บริการของเรานอกเหนือจากงานแปลเอกสารแล้ว เรายังมีบริการแปลภาษา ล่ามแปลภาษา สอนภาษา ทอดเทป ทำซับไตเติล จัดประชุมสัมมนาหลายภาษา ทำเว็บไซต์หลายภาษา ล่ามตู้ ล่ามกระซิบ ไกด์นำท่องเที่ยว ครูสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ ครูสอนภาษาต่างประเทศให้แก่ชาวไทยเพื่อการเจรจากันในเชิงธุรกิจหรือสังสรรค์ เรามีบริการดำเนินงานรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศและสถานทูต อีกทั้งเรายังมีการรับรองเอกสารโดยผู้แปลเอกสาร และรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม ทนายความผู้ได้รับอนุญาต

 

 

บริการรับแปลเอกสารถูกของเรานั้นครอบคลุมถึงเอกสา
รับแปลบัตรประชาชน รับแปลสูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า

แปลเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

แปลงบการเงิน งบดุลงบกำไรขาดทุน รายงานผู้สอบบัญชี แปลรายงานประจำปี แปลหนังสือรับรองบริษัท

แปลเอกสารคู่มือ การปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แปลเอกสารการฝึกอบรม แปลสิทธิบัตร แผ่นพับโฆษณา

บริการเขียน resume และจดหมายแนะนำตัว แปลหนังสือเรียน ข่าวสาร แปลบทความ วิชาการ และข่าวสารภาษาต่างชาติ 

แปลเว็บไซต์ และ เว็บเพจพัฒนาเว็บไซต์ โปรโมท แปลโฆษณา แปลใบปลิว แปลเพลง แปลเพลงสากล แปลเนื้อเพลงสากล ต่างๆ

แปล และ แก้ไขวิทยานิพนธ์ และบทคัดย่อ กรณีศึกษา แปลงานวิจัย จดหมายขอทุน รับรองทรานสคริป แปลจดหมาย สื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมทั้งอีเมล์ ตอบรับกับชาวต่างชาติ

รับแปลหนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน แปลกฎหมาย รับแปลพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ

รับแปลสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ สัญญาขายฝาก จำนอง จำนำ ต่างๆ รับแปลใบมอบอำนาจ ทำธุรกรรมทุกประเภท รับแปลระเบียบราชการ ข้อบังคับพนักงาน

รับแปล TOR / MOU คู่มือ ISO เอกสารมาตรฐานการผลิต รับแปลระเบียบข้อบังคับ คู่มือพนักงาน รวมทั้งสัญญาการจ้างงาน

รับแปลเอกสารการแพทย์ แปลเอกสารสิทธิบัตรยา คู่มือ ฉลากการใช้ยา รับแปลคู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ไฟฟ้า MDS

แปลเอกสารทางทหาร แปลงาน ประเภทอื่นๆ โทร 081-625-2552

 

ภาษาที่ให้บริการแปล

แปลไทยเป็นอังกฤษ แปลอังกฤษเป็นไทย

แปลไทยเป็นจีน แปลจีนเป็นไทย แปลจีนเป็นอังกฤษ แปลอังกฤษเป็นจีน

แปลไทยเป็นญี่ปุ่น แปลญี่ปุ่นเป็นไทย แปลญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ แปลอังกฤษเป็นญี่ปุ่น

แปลไทยเป็นเกาหลี แปลเกาหลีเป็นไทย แปลเกาหลีเป็นอังกฤษ แปลอังกฤษเป็นเกาหลี

แปลไทยเป็นเยอรมัน แปลเยอรมันเป็นไทย แปลเยอรมันเป็นอังกฤษ แปลอังกฤษเป็นเยอรมัน

แปลไทยเป็นฝรั่งเศส แปลฝรั่งเศสเป็นไทย แปลฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ แปลอังกฤษเป็นฝรั่งเศส

และภาษาอื่นๆอีกมากมาย กรุณาสอบถาม 081-625-2552 

 

บริการรับรองเอกสาร
รับรองเอกสารราชาการ รับรองเอกสารสูติบัตร รับรองเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน รับรองเอกสารใบมรณบัตร รับรองเอกสารใบสด.43 รับรองเอกสารใบแจ้งความ รับรองเอกสารสำเนาบัตรประชาชน รับรองเอกสารใบรับรองโสด การรับรองเอกสารทะเบียนสมรส รับรองเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ รับรองเอกสารใบสำคัญการหย่า รับรองเอกสารใบเปลี่ยนชื่อสกุล รับรองเอกสารหนังสือรับรองบุคคล รับรองเอกสารหนังสือรับรองสถานที่เกิด รับรองเอกสารหนังสือรับรองบุตร รับรองเอกสารหนังสือรับรองสถานภาพ รับรองเอกสารหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม รับรองเอกสารหนังสือยินยอมให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ รับรองเอกสารทะเบียนราษฎร์ รับรองเอกสารบันทึกการหย่า รับรองเอกสารหนังสือยินยอม รับรองเอกสารสำเนาใบขับขี่ รับรองเอกสารใบรับรองการศึกษา รับรองเอกสารใบประกาศนียบัตร รับรองเอกสารระเบียนการศึกษา รับรองเอกสารทรานสคริปต์ รับรองเอกสารใบปริญญาบัตร รับรองเอกสารคำรับรองลายมือชื่อของพยาน รับรองเอกสารหนังสือบริคณห์สนธิ รับรองเอกสารทะเบียนการค้า รับรองเอกสารหนังสือรับรอง(บริษัท) รับรองเอกสารรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท รับรองเอกสารสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น รับรองเอกสารหนังสือรับรอรับรองเอกสารสัญญาซื้อขายที่ดิน รับรองเอกสารหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด รับรองเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์ รับรองเอกสารใบ ภ.พ.20 และรับรองเอกสารประเภทต่างๆที่ออกโดยทางราชการ

 

บริการอื่นๆ

บริการรับรองกลศุล กระทรวงต่างประเทศ 

บริการรับรองเอกสารโดยทนายความ ทนายรับรองลายมือชื่อ (Notarial Services Attorney)

บริการรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม

บริการรับรองเอกสารวีซ่า ยื่นขอวีซ่า 

บริการรับรองเอกสารสถานฑูตต่างๆ

บริการถอดเสียงเทป ทำซับไตเติ้ล พากย์เสียง

บริการจัดหาล่ามแปลภาษา ล่ามเฉพาะทาง ล่ามฉับพลัน ล่ามต่อเนื่อง ล่ามติดตามตัว ล่ามกระซิบ ล่ามทางการแพทย์ และล่ามประเภทอื่น ๆ

ริการรับทำ Artwork ทำใบปลิว ออกแบบโลโก้ ออกแบบรูปเล่มหนังสือ ออกแบบเว็บไซต์ ฯลฯ

บริการครูสอนภาษานานาชาติ 

 

 

 หาที่แปลเอกสาร ติดต่อแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเรื่องการแปลเอกสารได้ที่

Tel: 081-625-2552 (ติดต่อคุณเรน)

Fax: 02-115-5898

Email: gdmtranslation@gmail.com

Webstie: https://www.gdmtranslation.com

 Copyright © 2009-2012 All Rights (Design and Content) Reserved by GRAND MERCANTILE LIMITED PARTNERSHIP (สงวนสิทธิ์ห้ามผู้ใด ดัดแปลง เลียนแบบ เนื้อหา และการออกแบบหน้าเว็บไซต์)

รับแปลเอกสาร|รับแปลภาษาอังกฤษ | รับแปลเอกสารด่วน | รับแปลภาษา | รับแปลสัญญา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์ เมอร์แคนไทล์
ที่อยู่ :  เลขที่ 41 ซอยโชคชัย 4 ซอย 32 ถนนโชคชัย 4 เขต :  ลาดพร้าว แขวง : ลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10230
เบอร์โทร : 081-625-2552     มือถือ :  081-625-2552
อีเมล : gdmtranslation@gmail.com
แฟกซ์ : 02-115-5898
เว็บไซต์ : https://www.gdmtranslation.com